Gerd Enequist

Levde 1903–1989

Professor i kulturgeografi

Gerd Margareta Enequist föddes  och växte upp i Luleå. Fadern var lanträntmästare och det var naturligt hon skulle studera vidare. Studentexamen och sedan folkskollärarexamen i Göteborg.  Arbetade som lärare i Norrbotten en kort tid, flyttade till Uppsala  och tog magisterexamen 1929 i Nordiska språk, Historia och Litteraturhistoria vid universitetet.

Hon kompletterade med geografi, kom in på ett intressant ämne, och 1937 disputerade hon med Nedre Luledalens byar. En kulturgeografisk studie. Det var en bred skildring av en norrbottensbygd av befolkning, bebyggelse och näringsliv. 1949 tillträdde hon den nyinrättade professorstjänsten i Geografi, särskilt kulturgeografi med ekonomisk geografi. I dagligt tal Kulturgeografi. Gerd Enequist blev 1949 pionjär som den första kvinnliga professorn vid Uppsala universitet. 

Under hennes nitton år som professors växte ämnet och ett 20-tal doktorander disputerade i kulturgeografi. Under efterkrigstiden utvecklades den offentliga planeringen i Sverige och en del av hennes doktorander kom att styra och påverka planeringen. Sex doktorander blev professorer vid andra universitet i Norden.  

I sin forskning återkom Enequist till bebyggelsegeografiska frågor och till kartan som kommunikationsmedel. Fältstudier fick betydelse för att belysa människors möda och aktivitet i landskapet.

Hon var aktiv för det samhällsvetenskapliga forskningsrådet tillkomst och som expert anlitades hon i statliga utredningar.

Kvinnofrågorna var viktiga och Enequist var under 1940- och 1950-talen flitig debattör i striden om att öppna prästämbetet för kvinnor. En tid var hon även ledamot av kyrkofullmäktige i Uppsala. Dessutom var hon starkt engagerad i stadsmiljöföreningen Vårda Uppsala.

Sin bostad hade hon 1940 i Villa Viola i Fjärdingen. Längsta tiden bodde hon på Döbelnsgatan 30 F, och flyttade sedan åter till Luthagen. Tjänsten som professor upprätthöll hon fram till sin pensionering 1968.

1982 blev hon hedersdoktor vid Umeå universitet. 

Gerd Enequist avled 1989 i Uppsala.

Wikipedia

SKBL

Related Images: