Stadgar

STADGAR för

FÖRENINGEN FÖR KVINNORS HISTORIA I UPPSALA
Fastställda vid bildandet av föreningen den 11 mars 1999

1. Föreningens syfte är att stimulera, initiera och stödja forskning i kvinnors historia i kommuner, i skolor, på universitet och inom folkbildningens organisationer.

2. Envar som stöder föreningens syfte kan bli medlem.

3. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

4. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång varje år.

5. Kallelse till årsmöte och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning skall vara utskickad två veckor före årsmötet.

6. Styrelsen väljs på årsmötet och bör bestå av ordförande, kassör och minst tre övriga ledamöter, jämte tre ersättare.

7. Ordförande och kassör väljs särskilt av årsmötet.

8. Föreningen bör ha minst två möten per år – ett på hösten och ett på våren (årsmötet).

9. Styrelsen skall kalla till möten, anordna seminarier, föreläsningar, studiebesök samt främja kontakten mellan medlemmarna.

10. Föreningens stödfond förvaltas av styrelsen.

Related Images: