Kallelse till årsmöte 30 mars 2024

Lokal: Industrimuseet, Salagatan 18B

Dagordning

§1. Mötets öppnande.

§2.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

§4. Godkännande av dagordning.

§5. Val av två protokolljusterare.

§6. Fastställande av röstlängd

§7. Godkännande av

FFKH Verksamhetsberättelse för 2023

FFKH Balansräkning 2023

 Revisionsberättelse.

§8. Godkännande: ansvarsfrihet för styrelsen.

§9. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

§10. Val av styrelse  (Bilaga3)

§11.Val av två revisorer för ett år.

§12. Beslut angående firmatecknare.

§13 Medlemsavgift.

§14. Val av valberedning.

§15. Kommande verksamhet.

§16. Årsmötets avslutande